zijbalk65.JPG

| INFO |

Hier vermelden we enkele praktische afspraken die wij belangrijk vinden voor onze school. De verschillende items werden alfabetisch gerangschikt, zodat je er gemakkelijk je weg in vindt om iets op te zoeken.

Klik op een item om het te lezen!

Hier vermelden we enkele praktische afspraken die wij belangrijk vinden voor onze school. De verschillende items werden alfabetisch gerangschikt, zodat je er gemakkelijk je weg in vindt om iets op te zoeken.

Klik op een item om het te lezen!

AFHALEN KINDEREN : 2 SCHOLEN - 1 AFHAALPLAATS !

De ouders die kinderen hebben in de 2 vestigingsplaatsen hoeven maar op 1 school de kinderen af te halen. De kinderen van de vestigingsplaats "Schoolstraat" die een broertje of zusje hebben in de school Kerkstraat, worden op het einde van de lessen naar de Kerkstraat gebracht. Hier is voldoende parkeergelegenheid: voor de school en het voetbalterrein en de parking van de Bemdhal. Zo hoeven ouders niet meer de ronde van Arendonk te doen, wordt het verkeersveiliger en is iedereen sneller thuis.

C.L.B. (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

Het CLB is een dienst die aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie informatie, hulp en begeleiding aanbiedt.

Wat kan je vragen?

Ouders en leerlingen kunnen met allerlei vragen bij de CLB-medewerkers terecht. Het CLB werkt samen met de school aan bv. leerproblemen, angst om naar school te gaan, klasproblemen, bevorderen van een gezonde levensstijl ...

Wanneer kan je terecht?

Koen Baelus (psycholoog/contactpersoon) en/of Annelies Broos (maatschappelijk werker) zijn  bijna wekelijks op school (meestal op dinsdagnamiddag).

Een afspraak maken kan via de school (zorg of directie) of op het nummer 014/ 41 64 39.

KINDEROPVANGDIENST

De kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de kinderen wordt georganiseerd van :               

* 's morgens :    07.00 u. tot 08.25 u.

* 's avonds :      15.35 u. tot 18 u.

De kinderopvang wordt georganiseerd in de school van de Kerkstraat.

Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen in de school blijven van 12.15 u. tot 13.30 u.

Daarna worden de kinderen naar de centrale gemeentelijke opvang gebracht. Die wordt dit schooljaar georganiseerd op GBS Voorheide, De Brulen 2 van 13.30u. tot 18u. Het gemeentebestuur informeert de leerlingen die hiervan gebruik wensen te maken. Je dient ook vooraf in te schrijven.

 • Bij aanwezigheid van meer dan 1 kind geldt de volgende financiële regeling : 
  * € 0.75 per begonnen halfuur voor het eerste kind van het gezin dat aanwezig is;
  * € 0.50 per begonnen halfuur voor het tweede kind van het gezin dat aanwezig is;
  * € 0.25per begonnen halfuur voor het derde kind van het gezin dat aanwezig is;
  * gratis vanaf het vierde kind van het gezin dat aanwezig is.

KOEK&DOOS

Onze school is een gezonde school. Daarom eten wij tijdens de voormiddagspeeltijd een  stuk fruit of eventueel een boterham. s Namiddags mogen de kinderen een gezonde koek meebrengen. Koeken brengen we mee in een koekendoos.

Om de afvalberg te verkleinen, brengen we drankjes mee in een drinkbus. Het is een bewuste keuze om brik, blik of plastic flesjes niet toe te laten.

We voeren ook geregeld projecten om het eten van fruit te promoten ...
Info over deze promoprojecten kan je vinden op de wekelijkse klapper.

LESTIJDEN - STUDIE

Lesurenregeling        

Ma, di, do en vr.            

* morgen :         van 08.40 u. tot 11.55 u.                                               

* middag:          van 13.00 u. tot 15.20 u.

Woensdag                     

* morgen:          van 08.40 u. tot 11.55 u.

* middag:          vrij

MIDDAGMAALBEWAKING

De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze (van 11.55 u. tot 13.00 u.) hun lunchpakket verbruiken, in de eetzaal onder toezicht van de leerkrachten.

Vanaf dit schooljaar bieden we enkel nog gezonde dranken aan tijdens de pauzes:

melk, plat en bruisend water.

Van de herfstvakantie tot de paasvakantie is er soep verkrijgbaar.

OUDERRAAD

De ouderraad wil een brug slaan tussen de ouders van de kinderen die school lopen  en de directie en leerkrachten. Wij willen er voor zorgen dat "de school" voor ouders ook meer is dan het gebouw waar elke dag kinderen afgezet en opgehaald worden. Wat er in de tussenperiode gebeurt, is ook onze zorg.

De ouderraad :
* verzorgt haar eigen democratische werking.
* organiseert allerlei activiteiten van informatieve aard voor ouders.
* neemt initiatieven die de samenwerking en communicatie tussen ouders en school kunnen bevorderen.
* ondersteunt de school om allerlei activiteiten mee vorm te geven en materieel of financieel te begeleiden.
* ziet zichzelf als vertolker van vragen en zorgen van ouders naar de school toe en omgekeerd. 
* staat mee garant voor :

   • de praktische ondersteuning van de schoolfeesten in de Schoolstraat en de Kerkstraat.
   • een traktatie bij Sint, Kerst, carnaval en Pasen.
   • een financiële tussenkomst bij de schoolreizen.
   • de uitbouw van de materiële "feest"voorzieningen van onze school.
   • hulp bij de feestelijkheden rond het grootouderfeest.
   • verkoopacties om geld in het laatje te brengen zodat de activiteiten meer betaalbaar worden.
   • voorzitter: Lieve Loots
   • secretaris: Liesbeth Cumps
   • penningmeester: Ellen Van Eyck

PERSONEEL

Directeur :                meester Jan

KERKSTRAAT :       Kleuterschool

2.5-, 3-jarigen          juf Diane, juf Els V, juf Katleen VS, juf Kathleen G, juf Griet                               

4-, 5-jarigen             juf Lies, juf Lief, juf Michèle, juf Els L en juf Susy

 

KERKSTRAAT :      Lagere school

1e leerjaar                juf Evy en juf Leen 

2e leerjaar                juf Diete en juf Greet

3e leerjaar                juf Annick en meester Joris

SCHOOLSTRAAT :  Lagere school

4e leerjaar               juf Sakia, juf Simonne en juf Rita

5e leerjaar               juf Gudrun en meester Ivo

6e leerjaar               meester Joost, juf Heleen en juf Goele

Zorgteam

juf Wiske (zorgcoördinator),

juf Katie (kleuterschool),

juf Katleen R (kinderverzorging)

juf Karine (onderbouw),

juf Rita en meester Thierry (bovenbouw)
juf Dominique (anderstaligen)

ICT

meester Luc

Rooms-Katholieke godsdienst

juf Griet en meester Ben 

Niet-confessionele zedenleer

juf Charlotte

Protestantse godsdienst
juf Liliane

Islamitische godsdienst
meester Mohamed

Lichamelijke opvoeding en zwemmen

juf Ann en meester Wim

Ambulante leerkracht / academie

meester Rudi / juf Lief

Administratie

Carine en Katrien

Voor- en naschoolse opvang

Marleen en Katleen

 

SCHOOLKOSTEN

Soorten kosten :

Materialen noodzakelijk voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Deze materialen (leerboeken, schriften, schrijfgerief,...) worden door de school gratis ter beschikking gesteld. Een lijst van deze materialen vind je in het schoolreglement of kan je steeds bekomen op het secretariaat.

De scherpe maximumfactuur.
Dit zijn kosten die aangerekend worden voor o.a. schoolreizen, studiereizen, toneel, film, inkom zwembad (gratis voor kleuters en eerste leerjaar), sportactiviteiten, .... Voor de kleuters mag hiervoor maximum 45 euro per schooljaar aangerekend worden en voor de lagere school maximum 85 euro per schooljaar.

De minder scherpe maximumfactuur.
Dit zijn de kosten die aangerend mogen worden voor meerdaagse uitstappen. Voor onze school zijn dit de bosklassen van het 6de leerjaar naar Durbuy. De prijs voor dit schooljaar bedraagt hiervoor 175 euro.

De bijdrageregeling.
Dit zijn kosten die aangerekend worden voor aangeboden diensten, materialen die NIET verplicht zijn. Hieronder vind je de diensten, materialen met de prijzen die door de school dit schooljaar aangeboden worden.

Persoonlijke facultatieve uitgaven:

* de aankoop van turnkledij :  T-shirt : € 8,00

* voor- en naschoolse opvang : zie kinderopvangdienst

* dranken : zie middagmaalbewaking

* abonnementen tijdschriften : zie tijdschriften

* klasfoto's : vanaf € 2,20

* steunacties : volledig vrij

Betalingen:

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gebeuren alle betalingen via de periodieke schoolrekening.

De gedetailleerde afrekeningen worden gemaakt voor 4 periodes.
Deze afrekening wordt u bezorgd samen met een overschrijvingsformulier. Gelieve bij ontvangst binnen de 14 dagen te betalen.

Betalingsmoeilijkheden:

Indien je problemen hebt om de rekeningen te betalen, kan je dit altijd bespreken met de directeur of op het secretariaat. Er zal in overleg naar de best mogelijke oplossing gezocht worden.

Onbetaalde rekeningen:

Indien rekeningen onbetaald blijven, wordt het stappenplan dat je terugvindt in het schoolreglement, gevolgd.

SCHOOLRAAD

In de schoolraad hebben de verschillende deelnemers aan het schoolleven INSPRAAK in het reilen en zeilen van onze school. De vertegenwoordigers vind je hieronder. De schoolraad wordt elke 4 jaar herkozen. Vragen kunnen schriftelijk aan een van de leden worden bezorgd om op de agenda te worden gezet (minstens 10 dagen voor de volgende vergadering).

De huidige schoolraad bestaat uit:

voorzitter:              Anneliese Oris

secretaris:             Liesbeth Cumps

vertegenwoordigers van het personeel: 

Diane Broeckx, Joris Vervecken, Joost De Pauw

vertegenwoordigers van de ouders: 

Bart Broeckx, Liesbeth Cumps, Lindsay Matheys

vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: 

Jan Jespers, Bjorn Mermans en Anneliese Oris   

      

SCHOOLVERZEKERING

Verzekeringsinstelling :         ETHIAS -  Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt - Tel : 011/29.21.11

De leerlingen zijn in de school en op de weg van en naar de school verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Beschadigingen aan klederen, fietsen en dergelijke worden niet vergoed. Brillen worden vergoed : montuur tot €  25, de glazen volledig.

Wat doen bij een ongeval?

 1. Het aangifteformulier wordt ingevuld door de school en meegegeven. Bij raadpleging bij de dokter laat u het formulier verder invullen. Breng dit dan zo vlug mogelijk terug naar de school.
 2. Met de doktersbriefjes ga je naar je ziekenfonds.
 3. Het briefje van de terugbetaling, die je daar ontvangt bezorg je eveneens aan de school. Dit wordt doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Zo weten zij wat je niet hebt teruggetrokken.
 4. Indien je bij de apotheker medicatie haalt, vraag dan een briefje waarop vermeld staat wat je betaald hebt. Breng dit eveneens naar de school.
 5. Als je aan iets twijfelt, raadpleeg dan het secretariaat.

 

TOEZICHTEN IN SCHOOL

De school organiseert toezicht tijdens de duur van de normale aanwezigheid van de leerlingen d.w.z. 15 minuten voor en na de lessen.

* 's morgens vanaf 08.25 u

* 's avonds tot 15.35 u

* 's middags van 11.55 u tot 13.00 u

* op woensdag tot 12.10u.

Tijdens de toezichten en de speeltijden zijn tenminste 2 leerkrachten op de speelplaats.

De rijen (voetgangers, fietsers) worden begeleid van de school ,naar het kruispunt door een of meer leerkrachten. De leerkrachten zetten de kinderen over aan het kruispunt.

TURNUITRUSTING

Tijdens de turnlessen dragen de leerlingen een blauw of zwart turnbroekje en een lichtgrijs T-shirt met het schoolembleem. Turnkledij kan in het begin van het schooljaar besteld worden via een inlichtingenblad.

Prijs : T-shirt : € 8.00  

Voor de kleuters verwacht juf Ann GEEN speciale turnkledij maar wel gemakkelijke kleding. (géén turnpantoffels a.u.b.)

VERLOFDAGEN

Vakantie en vrije dagen (schoolvakanties en plaatselijke verlofdagen)

 • Herfstvakantie : van 29-10 t.e.m. 04-11-2018
 • Kerstvakantie : van 24-12-2018 t.e.m. 06-01-2019
 • Krokusvakantie : van 04-03 t.e.m. 10-03-2019
 • Paasvakantie : van 08-04 t.e.m. 22-04-2019
  Feest van de arbeid: 01-05-2019
 • Hemelvaart : van 29-05 t.e.m. 02-06-2019
 • Pinksteren : van 10-06 t.e.m. 12-06-2019

Pedagogische studiedagen (vrije dagen voor de leerlingen)

 • woensdag 17 oktober en woensdag 5 december 2018 & woensdag 6 februari 2019

(Volg de andere agenda in de weekklapper en de jaarkalender)

ZWEMMEN

Zwemmen is in het uurrooster opgenomen en wordt elke week in het zwembad gegeven door onze meester Wim.

Hiervoor heeft uw kind een zwempak nodig (badmuts is niet verplicht), een handdoek en een kam.

Iedere zwembeurt kost € 0,90 per 25 min. Omdat de school de helft van de toegangsprijs voor haar rekening neemt, betaalt men slechts € 0,45.

De kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar zwemmen GRATIS.

Bij het zwemmen leren we de kinderen zich zelfstandig aan- en uit te kleden. Alleen bij de 4-jarigen vragen we soms wat hulp.

De dagen en uren dat de leerlingen zwemmen vind je op de weekklapper.

weldra

zo aug 18
zomervakantie
ma aug 19
zomervakantie
di aug 20
zomervakantie
wo aug 21
zomervakantie
do aug 22
zomervakantie